kuaim90快猫

kuaim90快猫

消渴一证,古有上中下之分,谓其证皆起于中焦而极于上下。愚曰,此胸中大气,虚而欲陷,为至紧要之证,当多服升补气分之药。

此二者服十全育真汤皆可愈。 至冬初,慢惊之形状发现,呕吐不能受食,又不即治。

故方中重用熟地、山药以峻补真阴,俾阴足自能潜阳。况二药皆汁浆稠粘,同作粥服之,大能留恋肠胃,是以效也。

启其口,将舌周遭缠以细布条,紧结之,防舌退缩,及口之收闭。不知所谓心气不足者,非不足也,若果不足,何又泻之?

且与五味篇同为伯高之言,非言出两人,而或有异同。则陷者益陷,凶危立见矣。

即用甘草协同人参、干姜,以助中焦之阳。后延毛××诊视,投以此汤,数剂病愈强半。

Leave a Reply