av54

av54

病因因事心中着急起火,遂致吐血咳嗽。 今已三阅月,屡次服药无效,颇觉身体衰弱,精神短少,其脉左部弦硬,右部微浮重按无力。

 三诊将药连服三剂,呼吸已不短气,而血分则犹见少许,然非鲜血而为从前未下之恶露,此吉兆也。幸所携药囊中有生赭石细末一包,俾先用温水送下五钱,其吐少缓须臾,又再送下五钱遂止住不吐。

 遂将赭石减去五钱,又加柏子仁五钱,连服数剂,霍然全愈。证候初得病时服药失宜,热邪内陷,神昏不语,后经中西医多位延医二十余日,病益加剧,医者见病危已至极点,皆辞不治。

证候每日下血数次,或全是血,或兼有大便,或多或少,其下时多在夜间,每觉腹中作疼,即须入厕,夜间恒苦不寐,其脉迟而芤,两尺尤不堪重按,病已二年余,服温补下元药则稍轻,然终不能除根,久之,则身体渐觉羸弱。及愚诊视,已二十八日矣。

答曰∶黄胆之证有发于脾者有发于胆者,为黄胆之原因不同,是以仲圣治黄胆之方各异,即如硝石矾石散,原治病发于胆者也。 每次送服拙拟离中丹三钱,嘱约两点钟温服一次。

唯一日之间犹偶有咳嗽之时,俾用川贝母细末和梨蒸食之以善其后。当治以白虎加人参汤,将原方少为变通,而再加托表疹毒之品辅之。

Leave a Reply